SVJC-Varalakshmi Amman Vagamalai Pair Blue-24 Inches