SVJC-Varalakshmi Amman Vagamalai Pair Blue-18 Inches