SVJC-Varalakshmi Amman Vagamalai Pair Blue-12 Inches