SNGD-Shiva & Parvathi (Pradosha Moorthy)- 12 Inches