SAPF-Kanchi Maha Periyavar Laminated Photo 6 X 8 Inches-M02