SAPF-Kanchi Maha Periyavar Photo Frame 10 X 14 Inches