SCUU-Copper Vyabara Vasiyam Kariyasithi Yantra 3 X 3 Inches